வெள்ளி, 31 ஜூலை, 2009

மனிதன்

எல்லோருக்கும் பகைவனாக
இருக்க முடியாது,
எல்லோருக்கும் நண்பனாகவும்
இருக்க முடியாது, ஆனால்
எல்லோருக்கும் மனிதனாக
இருக்க முடியும்.

கருத்துகள் இல்லை: