ஞாயிறு, 19 ஜூலை, 2009

நீ

ஆழமான மனதில் நீ மட்டும்

மிதப்பது ஏன்?!

மூழ்கி விட்டேன்

நீ (நீர்) இல்லாமலேயே!!

கருத்துகள் இல்லை: