திங்கள், 31 ஆகஸ்ட், 2009

அன்பு


அன்பை எடுப்பவன்
ஆயுதத்தைவிட
கூர்மையானவன்

ஆயுதத்தை எடுப்பவன்
அன்பினால்
கூர்மை ஆக்கப்படாதவன்.