செவ்வாய், 1 செப்டம்பர், 2009

உலகம்


சுருக்கமாக சொன்னால்
உலகம் விரிவானது,
விரிவாக சொன்னால்
உலகத்தின் சுருக்கங்கள்தான் அதிகம்.