செவ்வாய், 1 செப்டம்பர், 2009


எல்லோருக்கும்
உலகம் ஒன்றுதான்,
எனக்கு மட்டும் அது
இரண்டாய் தெரிகின்றது!


உன் விழிகளில்....