வெள்ளி, 31 ஜூலை, 2009

உன்னைப்போல்

எல்லோரும் உன்னைப்போல்
இருக்க வேண்டும் என்றால்
உன் அறிவுதான் இந்த உலகத்தின்
அறிவாக இருக்கமுடியும்.

கருத்துகள் இல்லை: